Dobroslava Jevđevića bb Pale RS BiH
        [email protected]
srdjanlalovic86@gmail.com
        +387 57 227 - 697

Oblast rada

– Građansko pravo
– Privredno pravo
– Obligaciono pravo
– Ugovorno pravo
– Naknada štete
– Mjenično pravo i sporovi proizašli iz ugovora o kreditu
– Porodično pravo
– Nasljedno pravo
– Stvarno pravo
– Radnopravni odnosi
– Upravni postupci
– Upravni sporovi
– Ostvarivanje prava građana drugih zemalja (Međunarodno privatno pravo)
– Poresko pravo
– Usluge konsaltinga
– Krivično pravo (odbrana u svim vrstama krivičnih predmeta)
– Prekršajni postupci
– Postupci pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine
– Postupci pred Evropskim sudom za ljudska prava